Konzultace v oblasti informačních technologií

Doporučujeme systémy, které zefektivňují práci zaměstnanců, pomáhají managementu v řízení a umožňují kontrolu vlastníkům firem i akcionářům velkých podniků.

Nabízíme profesionální konzultační služby především v oblastech návrhu, konfigurace, implementace a podpory aplikačních a infrastrukturních řešení. Zanalyzujeme současný stavu Vašeho ICT prostředí, navrhneme jeho optimalizace za účelem zvýšení produktivity zaměstnanců a podpory business procesů ve Vaší organizaci v krátkodobém (nalezení slabých stránek a eliminace největších hrozeb) i v dlouhodobém časovém horizontu (strategický pohled).

Velkou kapitolou našeho portfolia je poradenství v oblasti ekonomicko-informačních technologií. Touto činností oslovujeme především podnikatele, kteří stojí před nesnadným rozhodnutím nasazení ekonomických softwarových systémů a v posledních letech navíc ERP či CRM systémů. Jedná se především o zajištění výběru vhodného informačního systému (IS), CRM, ERP systémů či v neposlední řadě webových aplikací typu eShop a Document Management. V minulosti jsme pomáhali s výběrem a integracemi produktů pro několik desítek českých i zahraničních podniků v ČR.

Všechny informační systémy musí být vybírány s maximální pečlivostí a dokonalou znalostí potřeb, plánů a způsobu řízení daného podniku. Správně zvolený produkt musí nakonec fungovat tak, aby skutečně zefektivnil práci zaměstnanců, pomohl managementu v řízení podniků a zprostředkoval vlastníkům či akcionářům dokonalý přehled o výsledcích hospodaření.

Procesní řízení ICT (dle rámce ITIL)

Máte problémy s provozem ICT? Trápí vás vysoké náklady na ICT vynakládané? Nesplňují dodávky ICT vaše představy? Zkuste řídit ICT procesně. Za tím účelem nabízíme konzultace při iniciaci, zavádění i posuzování stavu procesů dle světově nejpoužívanějšího rámce pro řízení IT – ITIL.

ITIL (IT Infrastructure Library)

ITIL je veřejně dostupný rámec popisující nejlepší praktiky pro správu služeb IT. V současné verzi (ITIL v3) zahrnuje pět klíčových knih, které pokrývají všechny fáze životního cyklu ICT služeb.

 • Strategie služeb (Service strategy) – řeší sladění business a ICT procesů tak, aby byla v každém kroku životního cyklu služeb zachována orientace na business procesy.
 • Provoz služeb (Service operation) – popisuje řídící procesní aktivity tak, aby bylo možné dosáhnout požadovaného stabilního stavu správy služeb v každodenní praxi.
 • Přechod služeb (Service transition) - poskytuje návod a procesní aktivity pro přechod služeb do podnikového provozního prostředí a řízení jejich změn.
 • Návrh služeb (Service design) - diskutuje návrh služeb ICT a poskytuje návody na tvorbu a údržbu strategií a architektury ICT. Dokumentuje návrh adekvátních a inovativních řešení služeb a procesů ICT.
 • Neustálé zlepšování služeb (Continual service improvement) - definuje klíčové procesy pro efektivní implementaci kontinuálního zlepšování ICT služeb (zlepšovací proces, měření a vykazování služeb).

Nabízíme:

 • Posouzení stavu řízení ICT
 • Konzultace k zavedení rámce ITIL ve vaší organizaci
 • Posouzení vyspělosti zavedených procesů
 • Konzultace ke zlepšení jednotlivých procesů
 • Konzultace k vytvoření smysluplných metrik pro zlepšování procesů

TOGAF - globální standard pro Enterprise architekturu.

The Open Group Architecture forum se skládá z více nežli 200 společností. Ty spravují a rozvíjí úroveň TOGAFu a vydávají další verze v pravidlených intervalech. TOGAF je mezinárodní standard využívaný v předních světových organizacích za účelem zvýšení efektivity podnikání.

TOGAF je uznávaný, mezinárodní standard pro řízení IT Architektury ve společnostech. Jedná se o metodiku, která popisuje způsob, jak strategicky a dlouhodobě řídit a plánovat IT. TOGAF representuje světové best practices ve vývoji architektury.

 • Vyvinuto členy The Open Group, nezisková skupina skládájící-se z více nežli 1000 hlavních světových dodavatelů IT
 • Je postaven na základě komerčního otevřeného standardu
 • Neupřednostňuje žádnou konkrétní technologii či paradigma
 • Podporuje profesionální nástroje, které jsou podobně nezávislé na specifických technologických řešení, jsou praktické a snížují náklady na plánování, projektování 
a realizaci architektury založené na otevřených systémech.
 • Je vyvinut zkušenými uživateli z oboru a spolupracujícími dodavateli
 • Schválený vice než 1/4 největších IT společností na světě
 • Prokázané best practices největších IT firem jsou volně k dispozici k nahlédnutí na internetu
 • Licence je pro volné použití (využívání metodiky není zpoplatněno)
 • TOGAF je publikován v The Open Group na veřejných webových stránkách, a může být licencován volně v každé organizaci, která chce využít při vývoji informačních systémů enterprise architekturu. To má také tu výhodu, že pro konkrétního klienta mohou jeho dodavatelé snadno získat přístup k základní metodologii a nomenklatuře při přípravě projektových dokumentů.
 • Umožňuje uživatelům implementovat a získávat výhody otevřených systémů za sníženou cenu
 • Zjednodušuje procesy při návrhu souvisejících otevřených systémů
 • Napomáhá spolupráci a integraci businessu a IT

Bezpečnost v ICT

Zabezpečení informačního systému

Jako poradci mnoha systémových integrátorů, ale i koncových zákazníků, dbáme na to, aby systémy byly pro zákazníky nejen snadno použitelné, ale zejména také bezpečné. Na potřebu ochrany citlivých dat v dnešním světě netřeba poukazovat. Se stále rostoucími hrozbami ve světě ICT se tedy soustředíme na poskytování sofistikované ochrany dat, a to během celého jejich životního cyklu

ICT bezpečnost - ISMS

Systém řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System - ISMS) je dokumentovaný systém řízení a správy informačních aktiv, jehož cílem je eliminovat jejich možnou ztrátu nebo poškození. V rámci implementace tohoto systému jsou určena a evidována informační aktiva, která je vhodné chránit, dále jsou zvolena a řízena možná rizika bezpečnosti informací a v neposlední řadě jsou zavedena také opatření eliminující dopad těchto rizik a tato opatření jsou následně kontrolována.

Testy zranitelnosti a audity bezpečnosti

Testy zranitelnosti infrastruktury ověřují, zda se na konkrétních síťových zařízeních a serverech nevyskytuje bezpečnostní riziko, které může způsobit nedostupnost služeb organizace. Audity bezpečnosti mimo jiné posoudí soulad bezpečnostních politik, metodik, směrnic, postupů s nároky legislativy, znění norem ISO 27000 a zhodnotí zejména jejich dodržování v organizaci.

 • Ověření zranitelností probíhá s využitím nezávislých světových registrů.
 • Rychlý a pravdivý obraz o aktuální situaci.
 • Prioritizace nápravných opatření.
 • Podpora procesu řízení zranitelností (PDCA).

Studie proveditelnosti

(anglicky feasibility study) je nejvyšším stupněm analýzy investičního záměru nebo podnikatelského záměru.
Součástí studie proveditelnosti je:

 • textová analýza projektu (sloučení projektu)
 • analýza efektivnosti investice
 • předpověď stability projektu v čase v závislosti na změnách parametrů - citlivostní analýza
 • předpověď stability investora nebo žadatele o úvěr

Studie proveditelnosti je důležitá zejména u záměrů značného finančního rozsahu, která může na jednu stranu nastartovat vysoké tempo růstu, ale při nezdaru ohrozit stabilitu investora.

Základní osnova:

 • Úvodní informace
 • Stručné vyhodnocení projektu
 • Stručný popis podstaty projektu a jeho etap
 • Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix
 • Management projektu a řízení lidských zdrojů
 • Technické a technologické řešení projektu
 • Dopad projektu na životní prostředí
 • Zajištění investičního majetku
 • Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)
 • Finanční plán a analýza projektu
 • Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
 • Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza)
 • Harmonogram projektu
 • Závěrečné shrnující hodnocení projektu